Percussió, joves artistes de carrer i ocupació de l’espai públic

Percussió, joves artistes de carrer i ocupació de l’espai públic: anàlisi de l’experiència de viatge d’una batucada gironina

Aquest TFM està realitzat en el marc del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat.

TFM de Juan José Ruiz Lagos

En el present article s’aborda la relació entre l’espai públic, els joves i la música a través de l’experiència de sis joves gironins que relaten l’ofici de buskers –o artista de carrer- a partir del seu espectacle de batucada. Els darrers anys a Europa s’ha accentuat el control sobre els artistes de carrer, fet evident si atenem a les noves regulacions per exercir l’ofici, sobretot a les ciutats principals i capitals d’arreu d’Europa (Madrid, Barcelona, Berlín, Roma, Zurich…). Per altra banda, els artistes consideren la necessitat de protegir-se d’aquesta persecució i violència institucional que pateixen, com mostren les innumerables noticies-denúncia que es poden trobar a la xarxa.
This article deals with the relationship between the public space, the young people and the music through the experience of six young people from Girona who relate the business of buskers – or street performance – from their batucada show. In recent years in Europe, control over street artists has been accentuated, which is evident if we follow the new regulations to carry out the trade, especially in the main cities and capitals of Europe (Madrid, Barcelona, Berlin , Rome, Zurich …). On the other hand, the artists consider the need to protect themselves from this persecution and institutional violence they suffer, as shown by the innumerable news-denunciation that can be found on the web.
Anuncios

El elixir de la eterna juventud, por Carles Feixa

El profesor del MIJS y Catedrático de Antropología Social, Carles Feixa, desvela el secreto más preciado…

 

“No es el ajo ni la alquimia: el secreto de la eterna juventud es investigar y/o trabajar sobre/con personas jóvenes. Para formarse en este ámbito, como especialista en estudios de juventud o como técnico en políticas de juventud, nada mejor que cursar un Máster interuniversitario, como el que ofrecen seis universidades públicas catalanas. Lo afirma quien ha sido monaguillo (activista en organizaciones juveniles) antes que fraile (profesor en dicho máster).”

Más información sobre el Máster interuniversitario en Juventud i Sociedad

 

La participació de joves en projectes de mentoria social

Aprenentatges i beneficis percebuts per joves universitaris que participen en projectes de mentoria social: el cas del Projecte Rossinyol a Tarragona

Aquest TFM està realitzat en el marc del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat.

 

Treball Final de Màster de Xavier Alarcón Galindo

En aquest article es realitza una aproximació als beneficis o aprenentatges que extreuen els voluntaris que participen en projectes de mentoria social. Aquests projectes normalment tenen una major necessitat d’expressar l’impacte que tenen en la població objectiu que hi participa. Però per altra banda, existeixen uns voluntaris que extreuen quelcom d’incorporar-se en aquests projectes. Donada la participació voluntària en projectes de voluntariat per un alt nombre de joves, es considera d’especial interès profunditzar en aquelles avantatges que extreuen els que participen en aquesta tipologia d’iniciatives. Alguns dels joves universitaris que participen en el Projecte Rossinyol de Tarragona, dut a terme per l’Associació Quilòmetre Zero, esmenten una sèrie de competències o beneficis percebuts. Per tant, a través d’aquest article podem comprendre amb major especificitat totes aquestes aportacions que es desprenen de la participació com a voluntari. Gràcies a la metodologia d’aprenentatge de l’Aprenentatge Servei s’aconsegueix categoritzar tota una sèrie de competències que estan vinculades a aquesta pedagogia i que, a més a més, aquests voluntaris identifiquen. Finalment, es plantegen algunes diferencies en quant als ítems contemplats per l’avaluació del Projecte Rossinyol de Tarragona com a beneficis per als mentors i mentores que hi participen.

Consulta el TFM.

Trajectòries formatives i laborals de l’alumnat del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat 2008-2017

Autors: Merino, Rafael; Sant, Marc; Adell, Joan

El present estudi és fruit de l’interès per part del Màster Interuniversitari Joventut i Societat (MIJS) per conèixer les trajectòries de l’alumnat que ha cursat alguna de les 9 promocions d’aquest màster. El MIJS, coordinat per la Universitat de Girona, i amb la participació de 6 universitats públiques catalanes (UdG, UAB, UB, UPF, URV, UdL) es va començar a oferir el curs 2008-09, i ha tingut nou promocions, fins al curs 2016-17.

L’abast de l’estudi és analitzar les trajectòries formatives i laborals de l’alumnat matriculat al màster, des de la fase prèvia a la realització (accés) fins a les accions formatives i laborals que han desenvolupat un cop acabat el màster. L’informe presenta els principals resultats de l’enquesta que s’ha passat a l’alumnat del MIJS.

En el primer apartat s’especifiquen els aspectes metodològics, la validació de la mostra i una breu descripció del treball de camp. Seguidament s’exposen els resultats, agrupats en tres eixos: El primer és el perfil d’entrada al màster, les característiques que té l’alumnat i les expectatives que tenien. El segon és la valoració que fan del màster, i també s’inclou una breu referència als motius de l’abandonament del màster. I el tercer és el de les trajectòries formatives i laborals un cop han fet el màster. Finalment, es descriuen les principals propostes i suggeriments que han fet les persones enquestades i s’acaba l’informe amb les principals conclusions.

Accés al document

TRANSGANG: mediando con pandillas juveniles, por Carles Feixa

El profesor del MIJS y Catedrático de Antropología Social, Carles Feixa, nos describe el proyecto TRANSGANG:

 

¿Pueden ser las bandas juveniles transnacionales agentes en la resolución de conflictos? El proyecto TRANSGANG, financiado con un Advanced Grant del European Research Council, se presentó hace unos días en el departamento de comunicación de la UPF. Dicho proyecto analizará durante cinco años las experiencias de mediación en las que hayan intervenido miembros de grupos juveniles de la calle, en 12 ciudades del sur de Europa, el norte de Africa y America Latina. El objetivo es revisar tanto las teorías como las políticas de tolerancia cero aplicadas a las bandas juveniles.

Más información aquí.

Disseny, aplicació i avaluació d’un programa d’educació emocional per a monitors i monitores de lleure

Amb aquest Treball Final de Màster encetem la sèrie MIJS TFM, que us aproparà els millors treballs realitzats en el marc del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat.

Treball Final de Màster de Rafael Cortés Arrieta

 

Des de l’any 2004, l’Escola Lliure el Sol realitza formacions d’educació emocional, però és des de l’any 2011 que s’ha produït un augment significatiu en la demanda i realització d’aquest tipus de propostes de formació. Durant el passat any 2015, aquest augment es va doblar respecte d’anys anteriors, arribant a la xifra rècord de 15 formacions realitzades i més de 200 monitors i monitores beneficiats. Els principals demandants d’aquestes formacions són equips de monitors i monitores d’associacions d’esplai. Alhora que s’està produint aquest augment, des de l’Escola Lliure el Sol hem observat que molts dels formadors del claustre estan incorporant eines i temàtiques associades a les emocions, els sentiments, els estats anímics i, en general, a qüestions relacionades amb la dimensió personal de l’educador i de l’educació. Davant d’aquest panorama, l’objectiu de l’Escola ha estat dissenyar un programa d’educació emocional que millori l’oferta sobre aquesta temàtica. La present investigació pretén donar resposta a aquest objectiu a partir d’un diagnòstic previ sobre el treball fet des de l’Escola el Sol per, posteriorment, dissenyar un programa que pugui ser aplicat i avaluat en el marc de l’oferta formativa de l’Escola.

Consulta el TFM.

Since 2004, in the Escola Lliure el Sol it takes part formation of emotional education. Since 2011 there has been a significant increase in demand and production of this kind of training proposals. During the past 2015, this increase is doubled compared to previous years, reaching 15 formations done and more than 200 instructors have been benefited. The main requests are teams of instructors’ recreational associations. While this increase is occurring, we have observed that many of the faculty trainers are incorporating tools and topics related to emotions, feelings, states of mind and, in general, matters related to personal dimension the educator and education. Against this background, the aim of the school was to design a program of emotional education to improve the offer on the subject. This paper aims to answer this objective from a prior diagnosis on the work done since the Escola el Sol, then, design a program that can be implemented and evaluated in the context of the training of the school.

Go to full text.

Carles Feixa: “¿Qué les pasa a los jóvenes?”

feixatve

El profesor del MIJS y Catedrático de Antropología Social Carles Feixa ha participado recientemente en el programa #HoraPuntaTVE y nos obsequia con esta reflexión:

¿Qué les pasa a los jóvenes? por Carles Feixa

“The Ghetto Family: el peligroso grupo de adolescentes que atemoriza Bilbao”. Así se anuncia en Twitter el programa de #HoraPuntaTVE que acabo de grabar en los estudios de Mediapro Barcelona (justo al lado del Departament de Comunicació de la UPF donde doy clases). No es fácil cuestionar las ideas estereotipadas sobre la “juventud descarriada” –como se llamaba antes- o las “bandas vioentas” –como se llama ahora-, que atraen todos los estigmas de marginalidad y exclusión, justo antes que se emita la final de #OperaciónTriunfo –que trata sobre otra juventud tan minoritaria como modélica. Pues como afirmaba el antropólogo francés Jean Monod en 1968, las bandas juveniles son siempre la imagen deformada de nuestros propios fantasmas.