Archive by Author | Marta Narberhaus

Prendre la paraula: l’autogestió juvenil com a foment de la participació social

Aquest Treball Final de Màster ha estat realitzat en el marc del Màster Interuniversitari en Juventut i Societat.

TFM d’Albert Grimau Ferrer

L’existència d’espais per a joves sovint ha vingut donada per a fomentar la participació dels i les joves a través de la seva organització. Tot i així, la complexitat que pren aquesta ha portat a diferents formes de concebre i organitzar aquests espais, i per tant, diferents formes de dotar aquest foment de la participació. L’autogestió sovint ha estat una vessant poc impulsada des de les polítiques públiques de joventut, sense tenir-ne en compte els beneficis que aquesta pot aportar pel foment de la participació social per a representar un espai de poder decisió i veu directe pels i les mateixes joves.
Social spaces for young people often have encouraged the participation of young people through their organization. Self-management has been few promoted from the youth public policy. Politics have no taken into account the benefits that can contribute to the promotion of social participation.
Anuncios

Els testimonis del MIJS/Los testimonios del MIJS

Amb aquesta entrada en format vídeo us fem una mica de promo del MIJS! No us perdeu els testimonis!

Con esta entrada en formato vídeo os queremos hacer un poco de promo del MIJS. ¡No os perdáis los testimonios!

 

Londres, terra promesa: l’emigració de joves universitaris titulats catalans a Londres

Aquest Treball Final de Màster ha estat realitzat en el marc del Màster Interuniversitari en Juventut i Societat.

TFM de Clara Rubio Ros.

 

L’alta taxa d’atur juvenil a Catalunya i la precarització persistent del mercat laboral per als joves, han provocat que molts d’ells es plantegin marxar a l’estranger per a provar sort. Segons l’INE, al 2012 van emigrar 10791 catalans i el 35,7% són joves d’entre 16 i 34 anys. El Regne Unit va ser la tercera destinació preferida, amb 958 catalans emigrants reconeguts. La globalització ha difuminat les fronteres i ha obert els horitzons a empreses i treballadors. Les experiències internacionals són cada cop més necessàries si volem formar part d’aquest món, però tenen les seves contrapartides. La present investigació estudia el cas de 10 joves catalans amb titulacions universitàries que han marxat a Londres a la recerca d’aquesta experiència internacional, tot desitjant assentar les bases d’una carrera professional exitosa. El focus d’estudi és conèixer les motivacions de l’emigració que han trobat a la ciutat anglesa i quines són les expectatives de futur.

Consulta el TFM.

 

The high rate of youth unemployment in Catalonia and the precarious conditions of the labour market for young people are leading many young Catalan to consider leaving their country. According to the National Institute of Statistics (INE, 2013), 10791 Catalans emigrated in 2012. About 35.7% of the total were young people (aged between 16-34 years old). In this scenario, United Kingdom is the third favourite destination receiving about 958 Catalans in 2012. Globalization has shortened boundaries between countries and expanded horizons of companies and workers. International experiences are becoming more and more important to get a job in a globalized world. However, it leads to some consequences. This research examines the case of 10 young graduated Catalans that migrated to London to search for their own international experience whilst expecting to build up their career. This study is focused on their motivations to migrate, what they have found in London, and perspectives on a near future.

Go to the TFM.

Prevención de trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad

Este Trabajo Final de Máster ha sido realizado en el marco del Máster Interuniversitario en Juventud y Sociedad.

TFM de José Paulo Reyes González:

Propuesta de programa de prevención de trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad dirigido a profesores de educación física de secundaria

En la actual concepción bio-psico-social, los Trastornos del Comportamiento Alimentario (TCA) y la obesidad están plurideterminados por factores biológicos, psicológicos y socioculturales que actúan como elementos perpetuantes en el tiempo. Se pueden modificar actitudes contraproducentes con un programa de prevención multidisciplinar y disminuir de modo significativo la población con riesgo de obesidad y de padecer un TCA. Para ello, es necesario desarrollar dichos programas de prevención, previos a la atención primaria, y la estrategia para lograrlo es la intervención ante factores de riesgo, integrada en un conjunto de actividades de educación para la salud más global. Esta propuesta educativa pretende brindar a los profesores de Educación Física una revisión bibliográfica sobre la dimensión que desde la cultura occidental se tiene de los Trastornos del Comportamiento Alimentario (TCA) y la obesidad, al tiempo que promueve la reflexión sobre las posibilidades de intervención que ofrece la Educación Física desde el ámbito educativo en cuanto a la prevención de la obesidad, de los TCA, y de las conductas de riesgo. La presente propuesta de proyecto de prevención quiere destacar la función que cumplen docentes, tutores y tutoras, como acompañantes de los estudiantes, su posición privilegiada para conocerlos de cerca y estar así atentos a sus vivencias y la posibilidad de identificar oportunamente conductas no saludables en estudiantes que necesiten ciertas pautas para mejorar su estilo de vida, modificar sus habitos, o ser derivados para una atención especializada. Por ese motivo, en esta propuesta educativa se invita a los docentes y tutores a revisar sus convicciones personales y cuestionar la manera de pensar sobre la belleza física y el cuidado corporal. Esta reflexión junto a las pautas metodológicas permitirá abordar el tema de los TCA y la obesidad con tacto, respeto y la atención necesaria frente a los sentimientos de los y las estudiantes que se encuentran en un periodo de cambios importantes y con interrogantes en torno a su identidad e imagen corporal.

Consulta el TFM.

 

In the current bio-psycho-social concept, eating disorders and obesity are determined by multiple factors, including biological, psychological and socio-cultural elements that act diachronically—predisposing, precipitating and perpetuating over time. Attitudes can be modified with a multidisciplinary prevention program and significantly reduce the population at risk for obesity and eating disorders. It is necessary to develop these prevention programs pre-primary, and the strategy to achieve this is through intervention against risk factors, integrated with a combination of educational activities for a more global health. This educational proposal intended to provide teachers of physical education a literature review on the epidemiological dimension of Eating Disorders, and attempts to promote reflection on the possibilities of intervention in the educational environment of physical education in terms of prevention of obesity and eating disorders and risk behaviours. The proposed prevention project desired to emphasize the role of teachers and tutors, who chaperone the students—their privileged position to learn more about the students and be aware of their experiences and the ability to promptly identify unhealthy behaviours of students who need change bad habits or to be referred for specialized care. For that reason, this proposed educational and literature review, invites teachers and tutors to review their personal beliefs and challenge the way he or she thinks about physical beauty and body care. This consideration together with the methodological guidelines will address the issue of obesity and eating disorders with tact, respect and attention they need against the feelings of the students who find themselves in a period of important changes and with questions in relation to their identity and body image.

Go to the TFM.

 

Apoderament juvenil: com i cap a on?

Aquest Treball Final de Màster està realitzat en el marc del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat.

TFM de Päivi Garriga Tella

 

El treball consisteix en una anàlisi teòrica sobre el concepte d’apoderament juvenil partint d’una aproximació al context actual i les relacions de poder que condicionen la construcció social de la joventut. L’anàlisi es basa en la relació del concepte  d’apoderament amb els processos de transformació social així com de qüestionament de les estructures de poder existents avui. D’altra banda, es realitza una reflexió sobre l’ús del terme des de l’àmbit de les ciències socials, específicament des de les polítiques públiques de joventut.

Consulta el TFM.

 

This article is a theoretical analysis of the concept of youth empowerment. It starts with an approach to the current context and power relations that determine the social construction of youth. The analysis is based on the relationship between the concept of empowerment and social transformation processes. Moreover, there is a reflection on the use of the term from the field of social sciences, public policy specifically from youth.

Go to the TFM.

L’Adolescència i la seva percepció d’intimitat a les xarxes socials

Aquest TFM està realitzat en el marc del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat.

TFM de Cristina Jiménez Barrera

 

Els objectius principals d’aquest treball són, per una banda, conèixer la percepció d’intimitat en els i les adolescents, lligada a la construcció de la identitat a través de les xarxes socials i per una altra banda aproximar-me a la visió de l’adult en l’ús de les xarxes socials per part dels i les adolescents relacionada amb la intimitat.

Consulta el TFM.

The main goals of this paper are, on the one hand, to know the perception of privacy in teenagers, linked to the construction of identity through social networks. On the other hand, to know an adult vision approach in the use of social networks by teenagers regarding privacy.

Go to the TFM.

¡¡¡Preinscripción abierta!!! / Preinscripció oberta!!!

Hoy aprovechamos el blog para recordar que está abierto el periodo de preinscripción en el Máster Interuniversitario en Juventud y Sociedad. El único máster en España que trata específicamente la juventud y las políticas de juventud como objetivo principal. Este periodo de preinscripción está abierto hasta el 20 de julio, pero para ser admitido hay que pasar unos trámites previos. Si estás interesado/a no esperes al último momento.

Toda la información (becas, trámites, plan de estudios, precio, calendario, etc.) la puedes consultar en la página web. Para más información:

Folleto informativo

 

Català:

Avui aprofitem el blog per recordar que hi ha obert el període de preinscripció al Màster Interuniversitari en Joventut i Societat. L’únic màster a l’estat espanyol que tracta específicament la joventut i les polítiques de joventut com a objectiu principal. Aquest període de preinscripció és obert fins el 20 de juliol,  cal però ser admès i passar uns tràmits previs. Si estàs interessat/ada no esperis al darrer moment.

Tota la informació (beques, tràmits, pla d’estudis, preu, calendari, etc.) la pots consultar a la pàgina web. T’adjuntem també un fullet informatiu amb algunes dades generals que poden ser del teu interès.