La Garantia Juvenil, sense garanties?

pro_photo1284974807

A finals del passat agost la Comissió d’Economia del Congrés dels Diputats va aprovar el projecte de llei de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiència, que entre una multitud de mesures ben heterogènies com la privatització d’AENA o la regulació del mercat gasístic, instaurava el Sistema Nacional de Garantia Juvenil a l’Estat Espanyol.

El programa de Garantia Juvenil és una iniciativa impulsada des de la Unió Europea per a combatre l’elevat atur juvenil que pateixen molts estats d’Europa i que en el cas d’Espanya i de Catalunya és especialment dramàtic. A Catalunya, la taxa d’atur de les persones joves d’entre 16 a 29 anys durant el primer semestre de 2014 era del 37,5% i s’enfilava fins al 49,5% en la franja dels 16 als 24 anys.

Aquest nou programa, impulsat per l’Eurocambra, ha d’esdevenir l’eix central de les polítiques destinades a les persones joves menors de 30 anys. L’objectiu que es persegueix és realment ambiciós: dotar de formació, pràctiques o accés a una feina a totes les persones joves en un termini màxim de 4 mesos després d’haver finalitzat l’educació formal o de quedar-se a l’atur.

El pla, inclòs en la denominada Young Unemployment Initiative, està dotat amb uns 6.000 milions d’euros distribuïts entre els estats de la Unió en funció de les peculiaritats del seu mercat de treball. A Catalunya, es calcula que beneficiarà al voltant de 300.000 joves.

De moment, la curta trajectòria d’implementació del programa no permet avaluar-ne el seu grau d’eficàcia, però més enllà d’això, l’estructuració i l’enfoc del Plan Nacional de implantación de la Garantia Juvenil en España planteja seriosos dubtes que posen en entredit la consecució dels objectius inicials fixats per l’Eurocambra.

Les organitzacions socials i el teixit associatiu juvenil s’han mostrat especialment crítics pel que fa a la implementació del programa a escala nacional, que veuen com una oportunitat perduda per a la millora dels drets socials de la població jove en favor d’una cronificació i institucionalització de la precarietat laboral. I és que, a dia d’avui, hi ha grans interrogants que en qüestionen les garanties d’èxit:

Què passa amb els joves de més de 25 anys?

El programa de Garantia Juvenil té com a destinatàries les persones joves de 16 a 25 anys que ni estudien ni treballen, que no hagin treballat ni rebut accions formatives en els darrers 30 dies ni hagin rebut accions educatives en els darrers 90 dies. Segons dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del 2n trimestre de 2014, les persones joves de 16 a 25 anys que ni estudien ni treballen suposen 706.900 persones a l’Estat Espanyol.

A diferència de la delimitació de la població jove que defineix la Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya (16-29 anys) o l’Injuve, el programa exclou a les persones joves de 26 a 29 anys i, per tant, no realitza una actuació integral sobre la problemàtica de l’atur juvenil.

A quins NiNis es dirigeix?

L’estat Espanyol presenta una de les taxes de joves menors de 25 anys que no estudien ni treballen (“NEET” Not in employment, education or training) més altes de la Unió Europea, cinc punts per sobre de la mitjana i únicament per sota de Bulgaria, Rumania i Grècia. Segons Ivàlua, a principis de l’any 2014 a Catalunya hi havia aproximadament 111.000 joves en aquesta situació (17,9% ), però cal tenir present que sota aquesta etiqueta s’amaguen situacions ben diferents…

Tot i que entre les directrius contingudes en la Recomanació del Consell d’Europa referida a la Garantia Juvenil s’hi troba en un lloc destacat l’atenció a la diversitat dels joves destinataris del programa, bona part de les actuacions que en formen part es dirigeixen a joves que han completat únicament l’educació obligatòria i no té en compte els perfils de joves més formats sense feina.

Qui ho paga tot això?

El pressupost de la Unió Europea per al programa de Garantia Juvenil és de 6.000 milions d’euros, dels quals 1.887 per a l’Estat Espanyol i 241 per a Catalunya. Ara bé, les comunitats autònomes i el Govern Espanyol han d’avançar en primer terme els fons assignats, una operació especialment difícil en l’actual context de crisi i de restriccions al dèficit públic.

Igualment, no existeix una informació clara de quina serà la translació del pressupost assignat pel programa en actuacions concretes i si es realitzarà una assignació de despesa destinada a la contractació de personal per a la gestió del mateix.

Com s’implementa el programa a l’Estat Espanyol?

El pla d’implantació aprovat pel Govern Espanyol instaura un registre centralitzat de gestió dels destinataris del servei i obliga a les persones joves a tenir un paper actiu en l’accés a la Garantia Juvenil, mitjançant la inscripció en el registre. L’exigència d’utilització del DNI electrònic en la inscripció com a canal preferent, juntament amb la incapacitat de consulta i gestió d’expedients per part de les comunitats autònomes i les administracions locals suposa l’existència de barreres d’entrada al programa i en dificulta el seu accés i gestió.

El cert és la difusió del programa s’ha iniciat de manera prèvia a la determinació dels canals de coordinació del mateix i a la formació dels professionals que l’han de gestionar o conèixer. Fruit de la manca de planificació de la implementació a escala local i de les dificultats operatives per inscriure-s’hi, durant els primers 3 mesos de funcionament a l’Estat Espanyol s’han inscrit menys de 30.000 persones (4,2% dels potencials destinataris).

Quin és el paper del món local i de les organitzacions juvenils?

Un dels elements que va caracteritzar el disseny del pla d’implantació de la Garantia Juvenil va ser la manca de diàleg amb les organitzacions juvenils i el món local, que són els principals actors coneixedors de la problemàtica que es pretén abordar. Com a conseqüència d’aquest fet i d’un model centralitzat d’implantació, no s’ha assolit una territorialització dels recursos i tampoc ha estat possible definir un model propi de Garantia Juvenil per a Catalunya. Així mateix, avui en dia no es coneix quin serà el sistema d’avaluació del programa i quin paper hi jugaran aquests actors claus de les polítiques de joventut.

Quina és l’orientació de les actuacions?

Les mesures que han de fer possible el desenvolupament del programa pivoten entorn a 4 grans àmbits: la millora de l’ocupabilitat, la millora de la intermediació, l’impuls de la contractació i el foment de l’emprenedoria. En el cas espanyol, bona part de les actuacions destinades a la contractació estan vinculades a contractes formatius i l’existència de bonificacions per a les empreses, fet que de manera conjunta amb la Reforma Laboral pot derivar en un incentiu a l’acomiadament de persones de més de 25 anys per a la contractació de persones joves a costos reduïts.

Més enllà dels efectes i resultats que acabi produint, a curt termini existeix un gran dilema operatiu en relació a la seva aplicació que radica en quina serà la capacitat d’influència i de direcció de la Garantia Juvenil que tindrà la Direcció General de Joventut (i, per extensió, les regidories o serveis de joventut locals) davant els serveis d’ocupació i de promoció econòmica, amb estructures de major envergadura i poder polític, però amb poca sensibilitat envers les persones joves.


Més informació sobre el programa de Garantia Juvenil:

Portal web de la Generalitat de Catalunya: http://garantiajuvenil.gencat.cat/

Portal web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social: http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html

Vídeo sobre l’aplicació de la Garantia Juvenil editat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC): https://www.youtube.com/watch?v=u2xre4WabAE

Anuncios

Etiquetas: , , , , , , , , ,

About marticomas

lorem ipsum

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: