Aprendre a protegir-se de certs educadors (Església i abusos a menors)

Article publicat per Jaume Trilla a El Diari de l’Educació

Segurament el fet que unes quantes víctimes, ja de grans, s’hagin atrevit a denunciar i fer públics els abusos que van patir molts anys abans, està motivant a d’altres a fer el mateix. No sabem –ni segurament sabrem mai del cert– l’abast real del problema, però tot fa suposar que el que està ara aflorant és només com la part visible d’un iceberg molt gran. Aquesta suposició prové de la varietat dels casos que apareixen: afecten les principals ordes religiosos; i assenyalen, amb noms i cognoms, a persones de diversos estrats de l’escala clerical (monjos, capellans, bisbes, cardenals). És a dir, tot fa suposar que no es tracta, ni de bon tros, de casos puntuals només localitzats en espais i moments molt concrets, sinó d’un problema general d’abast considerable. I, pel que sembla, d’un problema prou conegut al dedins de les institucions religioses, però que fins ara elles mateixes s’han preocupat més de fer veure que no existia i amagar-lo de cara enfora, que no pas d’afrontar-lo decididament. Per dir-ho d’una altre manera, sembla que el propòsit de les mateixes institucions i de la jerarquia eclesiàstica no era plantejar-se seriosament com impedir i prevenir els abusos, sinó evitar que sortissin a la llum pública.

Pel que es veu, aquesta voluntat d’encobriment ha tingut èxit durant una pila d’anys. Però ara ja, amb l’acumulació de casos que afloren, la jerarquia eclesiàstica comença a reaccionar: d’una manera o una altre, sembla que va reconeixent la gravetat del problema, demanen públicament perdó a les víctimes, diuen que ja no persistiran en la política de mirar cap un altre lloc i prometen que s’adoptaran mesures per tal d’evitar que els abusos sexuals segueixin produint-se.

Segur que, si tot plegat tira endavant, s’atenuarà el problema; el que no és tant segur és que es resolgui prou acceptablement. Dic això pel fet que, per part de la mateixa jerarquia de l’Església catòlica, gairebé mai s’esmenten dos factors indubtablement associats a l’origen del problema. Sorprèn molt que aquest factors que esmentarem només apareguin de forma molt limitada en l’anàlisi de la qüestió i en el debat sobre les seves causes i remeis: és possible que els experts i la premsa no els esmentin per massa obvis; i que l’Església no ho faci perquè de cap manera l’interessa que formin part del debat. El primer és el dels extraordinaris privilegis que gaudeix l’Església catòlica en relació a l’ensenyament. La gran majoria de casos d’abusos sexuals a menors que es van coneixent han tingut lloc en contextos educatius o molt propers (centres escolars confessionals, catequesi, escolanies, activitats de lleure educatiu …). És obvi que els abusos serien molt més escadussers si el clergat no tingués tants menors tan a prop, i amb els quals pot establir una relació de poder que, per definició, sempre serà asimètrica. Si no fos per aquesta proximitat, intensa i continuada, la pulsió sexual insatisfeta d’aquestes persones probablement es manifestaria de forma diferent i s’adreçaria vers altres col·lectius.

L’altre factor directament associat al problema l’acabem d’esmentar: el celibat obligatori (i vot de castedat) de monjos i capellans. ¿Es pot tenir algun dubte raonable de que, si els clergues poguessin desenvolupar una vida sexual com la de la resta de la gent, el problema dels abusos a menors es reduiria de forma gairebé automàtica? Si de cas, el percentatge de pederàstia i abusos a menors en el clergat catòlic seria, probablement, similar al que deu haver-hi entre enginyers de ponts i camins, afeccionats a la numismàtica o socis del Barça. Per fer un símil més exacte, el tant per cent de clergues que abusen sexualment de menors seria molt semblant al de seglars dedicats a l’ensenyament que fan el mateix. També n’hi ha, però sens dubte en proporcions significativament més limitades.

A més a més, de totes les mesures que solen proposar-se per evitar i prevenir els abusos (deixar d’encobrir els culpables, allunyar-los de les situacions en què puguin seguir abusant, facilitar les denúncies per part de les víctimes, establir i fer complir les sancions i càstigs pertinents …), darrerament també es parla d’accions educatives específiques adreçades als menors. Es parla, sobretot, de la necessitat de formar-los per tal que aprenguin a protegir-se dels abusos. Això estaria molt bé; però no deixa de ser paradoxal que calgui educar la canalla perquè aprengui a protegir-se de certs educadors. I una altra paradoxa o problema afegit: com garantir que, entre el professorat que impartiria aquesta formació, no s’hi poguessin colar els mateixos (reals o potencials) abusadors?

Anuncios

Més enllà de la compra i el lloguer

Us vull presentar la guia “Més enllà de la compra i el lloguer: guia sobre els models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge” del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, publicada al 2018. És la continuació de la primera guia sobre els models alternatius d’habitatge elaborada anys enrere.

En aquesta guia s’exposen diferents vies d’accés a l’habitatge (més enllà de la compra i el lloguer) adreçat a les persones joves. La guia comença contextualitzant la situació actual d’emancipació de les persones joves al territori i, continua exposant les diferents alternatives a l’habitatge.

Les xifres reflecteixen una realitat preocupant, donat que només un 24% de les persones joves menors de 29 anys està emancipada (Font: La situació laboral de la joventut a Catalunya. Observatori Català de la Joventut. 2n trimestre 2018.). D’aquest 24%, més d’un quart d’aquestes persones joves reben un ajut econòmic per part dels seus familiars, donat que hi ha un nombre elevat de persones entre 20 a 24 anys que molt possiblement estudiïn lluny de les llars familiars.

Les característiques de l’àmbit laboral de les persones joves no emancipades (fins a 29 anys) són, principalment, relacionades al fet de que es troben en treballs molt precaris i temporals i, també, amb sous precaris que no permeten emancipar-se. Així doncs, aquestes característiques dificulten l’emancipació, per una part, i per l’altre la retardaren.

S’ha de tenir en compte, també, que els preus dels lloguers són molt elevats i, en moltes ocasions, poc accessibles a les persones joves.

Aquesta guia dona eines per a poder ajudar a les persones joves que vulguin emancipar-se, trobant una altra alternativa a les dues més conegudes i esteses (compra i lloguer).

Un dels més destacats és l’ associació Sostre Cívic, entitat que té la finalitat de promoure cooperatives d’habitatge en cessió d’ús. És una cooperativa que promou un model alternatiu d’accés a l’habitatge, mitjançant la divulgació, l’assessorament, la cerca de finançament, promoció i gestió d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús. Treballen per models d’habitatge no especulatius. (trobareu més informació a http://sostrecivic.coop/)

El model de la masoveria urbana és una altra alternativa al lloguer i a la compra. Aquest consisteix en un acord entre la persona propietària d’un habitatge que es troba en mal estat i la persona masovera que es farà càrrec de la vivenda i assumirà les despeses de la millora de l’habitatge.

Existeixen altres alternatives que s’exposen a la guia, com el dret de superfície, la copropietat entesa com la propietat compartida i propietat temporal, el cohabitatge, l’auto-construcció entesa dins del marc legal, entre d’altres.

És un molt bon recurs per a totes les persones joves –i no tant joves- que volen emancipar-se i no poden fer-ho, ja que ens faciliten altres alternatives interessants.

https://www.cnjc.cat/ca/associacionisme-juvenil/recursos/guia-mes-enlla-de-la-compra-i-el-lloguer

Joves ociosos o adults incomprensius?

Un dels termes recurrents al llarg de l’assignatura Joventut, educació, lleure i participació que vam dur a terme els estudiants del MIJS el passat mes de gener,  va recaure en el col·loqui sobreOciositat  els valors  i contra-valors  atribuïts històricament al oci. I com aquest s’ha percebut com espai buit e inclús perillós per l’ésser humà, sobtava si més no,  les aportacions del refranyer popular en aquest àmbit: home ociós home perillósl’oci  obre la porta i el vici entra… per sort  la percepció sobre l’oci ha anat evolucionant, tot i això,  l’adolescència i la joventut compresa com etapa vital on es gaudeix   de més temps de lleure es continua  etiquetant com ociosa i desprenen aquest alè negativista que ha emanat l’oci històricament. En aquest post pretenem reflexionar sobre els aspectes positius del lleure en la joventut. 

Cal concebre el temps de lleure com espai propici per  generar experiències vitals significatives que contribueixin en la configuració dels seus itineraris  personals  i de la seva identitat. Substituint els adjectius que tradicionalment l’han acompanyat  i catalogat com  temps vuit o inútil per  atributs com creatiu , innovador, educatiu… Holland (2011)  introduïa el terme “treball simbòlic” referint-se al conjunt d’experiències  que tenen els joves en l’àmbit de l’oci  i com aquestes contribueixen en la configuració del seu itinerari personal  i en la seva identitat, prestant especial importància a la creativitat, per això aquest “treball simbòlic” es relaciona sovint amb el lleure, la cultura i els moviments socials.

Aquesta  redignificació de l’oci, com  temps significatiu  ha de recaure en  l’educació,  com anotava Francileudo, De Oliveira, Nieva (2014):

La educación en un ocio liberador, ha de potenciar la autonomía de los jóvenes así como posibilitar que aprendan a ser agentes activos de sus itinerarios de ocio, considerando factores como el sentirse libres para tomar decisiones autónomas y propias, involucrase con las decisiones tomadas y poder expresar sus deseos.

Cita que recull les nocions essencials que defineixen el concepte oci:  autonomia, llibertat, voluntarietat  i pressa de  decisió sobre les accions. En definitiva, l’educació en aquest àmbit des d’una percepció personal ha d’anar encaminada a dotar d’eines i recursos suficients  per que el jove conegui  les alternatives d’oci que li ofereix el seu territori  apoderant als joves  a configurar els seus itineraris  atenent als seus interessos i inquietuds,  atorgant  la suficient autonomia  en la gestió del seu temps lliure.

Generat aquest marc idíl·lic sobre el concepte d’oci, i tal com anotava  Trilla (2007) les atribucions de llibertat, voluntarietat son nocions complexes i subjectives,  condicionades per una sèrie de factors: contextuals, socioeconòmics, estereotips…  que  actuen acotant l’autonomia del individu. Si m’agradaria incidir  en un dels factors  anteriorment citats, les expectatives externes com un dels factors característics que actua amb una major incidència en el col·lectiu que ens ateny.

Hay presiones que proceden de contextos familiares, escolares, y, en general, sociales, de carácter autoritario o paternalista, que imponen directamente ocupaciones de ocio a menudo dudosamente optimizantes, y que obedecen más a expectativas externas al sujeto que a sus verdaderos intereses y necesidades. Por ejemplo: proyecciones de los padres sobre los hijos de lo que a ellos les hubiera gustado disfrutar en su ocio, o la aspiración de los mismos a hacer ostentación del estatus económico a través de los ocios que son capaces de ofrecer a sus hijos (juguetes costosos, etc.). Trilla (2007)

Elias (1960) afirmava que la relació entre adults i joves es limitada i en molts casos  es podria simplificar a la família propera i docents on la posició de la persona jove envers aquests  es de clara subordinació, es potser  en aquest àmbit  on es fa més plausible  la supervisió adultacèntrica a la que es veuen  sotmesos,  minvant  la capacitat  de decisió  i llibertat en la gestió  del seu temps de lleure. No es estrany  que el temps d’oci  real  dels joves el destinin  aïllar-se  del control  i supervisió adulta, que per altra banda fruit de la diferencia generacional  difícilment comprendrà les seves practiques d’oci.

La joventut s’ha percebut com etapa vital  problemàtica, de rebel·lia,  aquesta percepció de la joventut ha conduit ha exercir un control  absolut de les seves rutines: escola,  activitats extraescolars, deures i demés imposicions.  Sota aquest prisma el temps de lleure ha perdut tot el seu significat, degut a que la capacitat de decisió en la elecció del mateix  en molts casos  es veu condicionada a l’aprovació adulta més enllà dels interessos e inquietuds del jove.  No hi ha que obviar que l’oci com  l’educació juga un paper fonamental en el seu desenvolupament, fomentar l’autonomia, la capacitat de decisió, la llibertat  en la elecció de com vol  gestionar el seu temps de lleure  ha de se un factor  essencial en el seu creixement.

Bibliografia:

Trilla, J. (2007)  Los conceptos de ocio y tiempo libre.

Varela, L., Gradaille, R. i Teijeiro, Y. (2016) Ocio y usos del tiempo libre en adolescentes de 12 a 16 años en España. Educ. Pesqui. Sao Paulo, v.42, n.4, 987-999

Hollands, R. (2001). Jugar treballant, treballar jugant: les identitats juvenils i el debat sobre ocupació i ociositat. Barcelona: Secretaria de Joventut, col·lecció Aportacions n. 13

Goodwin, J.; O’Connor, H. (2006). Norbert Elias and the Lost Young Worker Project. Journal of Youth Studies, 9 (2), 159-173.

 

 

L’Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019: Joventut i Globalització

El passat mes de novembre es dugué a terme la publicació de la primera edició de l’Anuari de la Joventut de les Illes Balears. Aquesta publicació de caràcter acadèmic, impulsada pel Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i el grup d’investigació GIFES de la Universitat de les Illes Balears (UIB), és la primera dedicada exclusivament a la Joventut de les illes.

L’Anuari de la joventut té com a objectiu principal ser un pont d’unió entre el món professional i l’acadèmic. Aquesta fita es veu reflectida en la pròpia estructura de la publicació la qual compta amb un apartat actualització de dades estadístiques, dos apartats sobre noves iniciatives de les administracions i de la societat civil, un apartat sobre nous debats i recerques i, el darrer, un monogràfic temàtic.

Portada de la primera edició.

Per aquesta segona publicació el tema escollit pel grup impulsor, format per les tres institucions i el Consell de Joventut de les Illes Balears, ha estat el de Joventut i Globalització. El motiu d’aquesta elecció és deu a dues raons: La primera és que les Illes Balears han estat i són un territori de cruïlles, una terra de pas i pont, a causa de la realitat insular, entre les dues voreres del Mediterrani, dues realitats que sovint no es miren ni s’interpel·len de tu a tu. La segona raó és la necessitat de reflexionar sobre l’auge de les dinàmiques uniformadores de la joventut i, alhora, la visibilització de mirades minoritzades que sorgeixen del món local i del sud.

Com l’any passat l’Anuari de la Joventut del 2019 estarà apadrinat per una persona de prestigi acadèmic reconegut que hagi treballat qüestions relacionades amb el monogràfic. Aquest segon any l’escollit ha estat el Dr. Carles Feixa, professor titular de la Universitat Pompeu Fabra i director del grup d’investigació JOVIS. Els seus treballs es centren, entre altres qüestions, en la recerca sobre de bandes juvenils, migracions, moviments socials i les cibercultures juvenils.

Una de les característiques del món professional balear en l’àmbit de la joventut és la manca de registre, reflexió en la praxi i la recollida en les actuacions i projectes. Tot i que anualment s’impulsen taules i jornades de bones pràctiques, mai s’havia dut a terme cap mena de publicació que recollís aquestes accions i les reflexions que es pogués derivar tant en la programació com en l’avaluació d’experiències. En aquest sentit, amb només un any de vida, l’Anuari de la Joventut de les Illes Balears s’ha convertit en una eina de memòria compartida i reflexió per al món professional de les balears el que ha permès iniciar el camí d’aproximació i confluència entre el món acadèmic, entitats socials i les professionals que treballen directament amb joves a diferents dispositius especialitzats de tota balears.

L’Anuari de la Joventut també ha estat una primera passa per la construcció d’una comunitat professional al voltant de l’àmbit de la joventut amb la implicació de l’Associació de Professionals de la Joventut de les Illes Balears garantint, més encara, el seu èxit i utilitat i, esperem, durada i manteniment durant els pròxims anys.

¿Quién educa a quién en las nuevas tecnologías?

En una época en el que la información se genera de una manera veloz y es capaz de traspasar fronteras y de llegar a todas las partes del planeta de una forma rápida, y casi instantánea, me surgen muchas dudas del tipo: cómo, cuándo, dónde y quién nos puede enseñar a gestionar toda esta información, y cuánto más a nuestros niños y jóvenes que son quienes están en contacto directo a través de las nuevas tecnologías.

Es bien sabido que los jóvenes a temprana edad se desempeñan perfectamente y son capaces de navegar con los teléfonos móviles, las tablets, los ordenadores, y otros dispositivos que poseen conexión a internet, pero ¿somos realmente conscientes de toda la información que reciben y procesan?, ¿son ellos capaces de sopesar la información recibida?, ¿quién debería educar a las futuras generaciones sobre este asunto?, ¿es únicamente tarea de las familias o también del sistema educativo formal?, ¿son los mismos medios quienes deberían educarnos sobre esto?

En los últimos años empresas de telecomunicaciones como Orange han realizado distintas campañas para concienciar y hacernos reflexionar sobre el uso de las nuevas tecnologías, o el bullying, temas realmente útiles para nuestros niños, adolescentes y jóvenes, pero desde el sistema educativo, ¿qué se está llevando a cabo para educar a las futuras generaciones?  

Desde mi punto de vista considero que uno de los lugares en dónde nos deberían enseñar un buen uso sobre los medios de comunicación debería ser la escuela, basándose en una educación que fomente la capacidad de reflexión y el pensamiento crítico, ya que es realmente necesario que nos enseñen a pensar, a reflexionar, a cuestionarnos, a contrastar la información, a ser críticos y poner en tela de juicio lo que nos pretenden hacer llegar.

Es indudable que desde la familia se debe reforzar esta educación, pero si tampoco tienen las herramientas no podrán hacerlo, por lo que estamos ante generaciones que no han sido preparadas para la gestión y el manejo de tanta información a través de la tecnología, y ante otra que tienen infinidad de información en al alcance de su mano, pero ninguna es consciente de la importancia de lo que abarca ese mundo virtual y la cantidad de datos que se van almacenando, y menos en manos de quién o quiénes la está controlando.  

Por lo tanto, ¿quiénes son los encargados de educarnos a los jóvenes, y a los adultos sobre la importancia de lo que recibimos a través de las redes, cómo gestionamos nuestros datos, cómo interactuamos en las redes y la importancia de lo que decimos, a distinguir lo que es verdadero de lo que es falso, etc.?

web de interés: https://usolovedelatecnologia.com/

¿Participación o desafección política juvenil?

Si eres de aquel grupo de personas que de manera crítica e impopular alzan la voz en nuestros días, para afirmar que estamos frente a una de las mayores crisis de participación política juvenil de las últimas décadas, queremos decirte que has llegado finalmente a puerto.  Los resultados de la última Encuesta de Participación y Política 2017 (EPP) acaban de salir del horno, y fueron presentados el pasado 04 de marzo del 2019 por la Dirección General de Juventud de Cataluña.  En sus conclusiones han sido categóricos al sostener que no solo los y las jóvenes en su mayoría no participan de la vida política convencional, sino que son cada vez más los y las jóvenes en la franja de 16 a 29 años que prefiere abandonar el modelo de Democracia Representativa, ¿Estará entonces quedando obsoleto este tipo de Democracia?

Para los adultos y sus instituciones no es fácil hacerse la idea que el nuevo perfil de jóvenes está cambiando. Hemos pasado del viejo tablero de mesa a una pantalla táctil que nos ofrece navegar, conectarnos a una red social virtual y a una velocidad antes in-imaginada. Junto con ello, han mutado las formas de relacionarnos a nivel social, al punto que hoy hablamos de estar conectados, en conexión o en hiper-conectados.  Con todo esto, mutan las formas de relacionarnos y en consecuencia mutan los modos de participar de la vida social. ¿Crisis del lazo social? o ¿Crisis de las instituciones?

Desde aquí las nuevas formas de participación política revelan una clara transformación, marcada por la desconfianza como el desinterés con el sistema político tradicional y sus formas de participación de antaño (militancia en partidos, sindicatos, entre otros). Tal como lo muestra las cifras de la tercera edición EPP todo esto estaría comenzando en repercutir en la legitimidad del sistema Democrático actual.

Ahora bien para vuestra tranquilidad, es necesario precisar en los resultados como sostiene la secretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud, Georgina Oliva, quien sostiene que más que hablar de una desafección política o de un marcado desinterés y falta de compromiso, estamos siendo espectadores de una transformación profunda en las formas de participación juvenil.  No se trata de que los y las Jóvenes se quieran desvincular del sistema democrático, sino todo lo contrario, lo que se nos está demandando es un otro lugar / un nuevo tablero de juego, donde la participación sea de una forma más directa, con un mayor grado de implicación, decisión y transparencia. Por este motivo la tendencia de las nuevas juventudes es desinvestir el modelo Democrático Representativo tradicional y avanzar hacia un modelo de Democracia Participativa.   

 Esto lo vemos por ejemplo, en que los jóvenes de 16 a 29 años presentan un 41% de identificación partidista, frente a un 51% de la franja 30-44 años, el 57% de la franja 45-64 años o el 50% en personas mayores de 65 años.  Por tanto, de acuerdo con el EPP los jóvenes serían los más partidarios de dar peso al ejercicio de ciudadanía (al implicarse en la toma de decisiones políticas), mientras que las personas mayores optan más por el sistema tradicional y convencional de representación y delegación de la clase política.

Con todo esto, la EPP muestra que la participación política de los y las Jóvenes de Cataluña desmitifica aquella pereza y desafección política con que se ha intentado responsabilizar a las nuevas generaciones frente aquello que no camina a nivel de la democracia representativa, y por el contrario, nos muestra el interés y un grado de implicación similar (en algunos casos mayor) que la participación de los adultos. No obstante la gran brecha de las juventudes se presenta en la desconfianza en las instituciones, por tanto orientan su participación mediante nuevas formas de activismo y movilización (por fuera de las instituciones) con un alto componente expresivo como son las protestas y acciones reivindicativas. Todo esto con el apoyo y la utilización de la aprehensión de nuevos saberes como son el mundo de la tecnología y el uso de las redes sociales.  

Sobre la Encuesta de Participación y Política 2017 (EPP), es su tercera edición, basada en un sondeo telefónico que se realizó a 1.900 personas en Cataluña (de estos 1.100 jóvenes entre 16 y 29 años, y 900 personas mayores de 29 años). El trabajo de campo se llevó a cabo en el mes de noviembre del año 2017, por encargo de la Agencia Catalana de la Juventud y la Dirección General de Participación Democrática de Cataluña.

El repte de la diversitat

Durant els cursos acadèmics formals i el dia a dia hi ha molts adolescents dels nostres territoris que són apartats per ser diferents que la resta de persones de la seva edat. Aquestes diferències són enriquidores però la societat les utilitza per fomentar la desigualtat. Entenem la diversitat com la pedra angular de l’evolució cultural, de la mateixa manera que la diversitat genètica ho és per a l’evolució genètica. La primera manifestació de la diversitat humana és la alteritat com a “qualitat o condició de ser altre” i com a “constatació de l’existència d’uns altres”.

Cal doncs,pensar de diversa forma. El nostre sistema educatiu no treballa la inclusió social. Si observem aquesta imatge, i reflexionem com esta organitzada la nostra societat, estem d’acord que l inclusió és un procés que cal treballar i reforçar.  Fins i tot ens adonem que hi ha partits polítics que reforcen altres processos, com la integració, l’exclusió o la segregació per interessos socials, econòmics i culturals. L’etnocentrisme funciona com a ideologia integradora bàsica del propi grup, com a certificació de la superioritat i com la seva explicació.

Les “lògiques” explicatives de la diversitat tendeixen a ser molt diverses: la divina, la racial, la sexual, la ètnica o nacional i aquestes són utilitzades per crear les diferències, com comentàvem al principi. Volem remarcar que tenim, com a societat, la necessitat de classificar, a segregar en comptes d’incloure.

Hi ha molts aspectes que fan que una persona s’aïlli o l’excloguin d’un grup les seves problemàtiques familiars, personals o la seva falta de desenvolupament d’intel·ligència emocional i la seva falta de desconeixement interior.

Tanmateix hi ha accions que agreugen la situació personal, d’aquestes persones que no son incloses, i provoca que no creguin en cap sistema ja que la forma d’organització i les normes de convivència de la societat que viuen són complexes. La seva trajectòria de vida es veu marcar per aquests fets i els és difícil saber trobar on sentir-se còmodes i on fer-se un lloc. Les seves emocions poden minvar entre la por i la ràbia per no sentir-se orgullosos de l’entorn, element necessari en el nostre desenvolupament.

Arrel de la diferència de visions personals de la vida i de la poca unió de pensaments, és creen espais de distància i incomprensió entre adults i adolescents. Amb la realitat de desubicació i desorientació dels menors en els espais d’aprenentatge i vivències educatives i laborals. Les persones amb aquesta transició no han rebut un guiatge i comprensió del camí cap a la vida adulta.

Tots aquests fets i diferències a vegades porten a terme conflictes familiars, com dèiem anteriorment. A vegades aquests tipus de fets i accions agregen l’autoestima i autoregulació del menor. A part de distanciar-lo més del seu nucli familiar i del seu procés de maduració activa, farà que és tanqui en els seus pensaments i s’apropi al seu grups d’iguals i l’entorn on se senti adaptar inclòs i respectat. En aquest punt, la major part dels casos, els referents són persones que poden reforçant un comportament rebel i així, empitjorar i dificultar la seva integració dins la seva transició al seu projecte de vida