Treballant per ser, contruint per fer! Fundació Princesa de Girona (FPdGi)

Són moltes les capacitats, habilitats, aptituds i actituds que alberguen en el cap, cor i cos dels i les joves. Com bé apunta la pedagogia de Pestalozzi, el cap fa referència a la capacitat del subjecte per reflexionar, elaborar conceptes o idees…. El cor és caracteritzat per tot aquell món de sensibilitats o experiències en el què està submergit la persona. I el cos seria el què acaba fent el subjecte, provocat per el què és i requerit per el què ha de ser (Soëtard, 1994).

Aquesta pedagogia ens convida a relacionar-ho, estretament, amb els 4 pilars fonamentals de l’educació de Delors (1996), que es concreten en: aprendre a conèixer, que consisteix tant en adquirir coneixement com en saber-lo utilitzar (cap); aprendre a fer, partint del desenvolupament d’habilitats i competències pràctiques per tal de fer front a diversitat de situacions (cos); aprendre a ésser, en el sentit de conèixer i valorar-se, construir identitat pròpia, així com reconèixer-se com agent principal en la vida d’un mateix i amb la capacitat suficient per transformar-la (cor); i finalment, aprendre a viure junts, en quant a comprendre i valorar als altres, interessar-se per el bé comú, pel suport i benestar social, etc.

Però, existeixen entitats, institucions… que potenciïn i promoguin aquest conjunt amb l’objectiu de treballar per els i les joves en tots aquells aspectes crítics pel seu futur? La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) n’és un bon exemple. Dita fundació ofereix suport als joves en el seu desenvolupament professional i personal, detectant joves amb talent que puguin esdevenir referents contemporanis a altres joves, llançant programes per millorar l’ocupabilitat i innovant, educativament, en la formació de formadors. Com ho fa? A través de projectes com rescatadors de talents, educar el talent, premis… , assegurant un treball i una atenció  integral on les emocions, les motivacions i els interessos, les experiències personals, els coneixements i aprenentatges, comportaments… dels i les joves (cap, cor i cos) són la base de tota decisió i acció en perspectiva de canvi, millora i transformació juvenil futura (Fundació Princesa de Girona, 2017).

Per poder donar obertura i visibilitat a les oportunitats i possibilitats dels i les joves, la FPdGi organitza periòdicament diverses activitats (jornades, seminaris…). Una de les seves pròximes cerimònies serà la de lliurament dels Premis FPdGi 2017, que consistirà en donar veu i reconeixement a tots aquells joves que estan transformant el món en els camps de les arts i les lletres, l’empresa, la recerca científica i les entitats socials. La cerimònia tindrà lloc el proper 29 de juny de 2017, a les 18:30 hores al Palau de Congressos de Girona. Per assistir-hi, cal inscripció prèvia a la següent pàgina: https://premis.fpdgi.org/programa/ (Fundació Princesa de Girona, 2017).

Bibliografia

Fundació Princesa de Girona (2017). FPdGi Fundació Fundación Princesa de Girona. Recuperat de http://ca.fpdgi.org/

Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana, Ediciones UNESCO.

Soëtard, M. (1994). Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Perspectivas: revista trimestral de educación comparada, 24 (1-2), 299-313.

Anuncios

Proyecto HEBE

Proyecto HEBE

El Proyecto HEBE es una investigación que coordina Pere Soler (investigador principal y coordinador del Màster Interuniversitario de Joventut i Societat MIJS) financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad sobre el empoderamiento juvenil y los espacios, momentos y procesos que intervienen.

La investigación está realizada en colaboración con cuatro universidades catalanas: Universidad de Girona (responsable del proyecto), Universidad Autónoma de Barcelona, ​​Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra.

A continuación se puede visualizar un vídeo donde Pere Soler (Investigador principal ) define el proyecto:

Definición proyecto HEBE

El empoderamiento juvenil se refiere al proceso de adquisición individual de aptitudes, habilidades y conocimientos para hacer frente a los retos y dificultades de la sociedad del siglo XXI. En los últimos años, el concepto de empoderamiento ha estado muy presente en las políticas de juventud, discursos políticos o estrategias pedagógicas pero no ha encontrado una definición precisa. Los dos principales objetivos de la investigación del proyecto HEBE son, por un lado, tratar de definir el empoderamiento juvenil y, por otro, definir e identificar cuáles son los espacios, momentos y procesos que intervienen en su desarrollo.

Para alcanzar el primer objetivo, el proyecto profundiza en el concepto de empoderamiento a través del análisis teórico del término. Empoderar es un antiguo y ambiguo verbo español (del  inglés to empower) que la 23ª edición de 2014 del diccionario de la Real Academia Española recoge ya con el nuevo significado con el que se utiliza: ‘Hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido’. En el siguiente vídeo Pere Soler recoge la metodología que guía el proyecto, teniendo en cuenta la complejidad del termino:

Metodología del proyecto HEBE

Para alcanzar el segundo objetivo, HEBE emplea las siguientes metodologías: un cuestionario a los jóvenes sobre su perspectiva respecto al empoderamiento, el análisis y relectura de relatos de vida de grupos de jóvenes, el análisis de los resultados por la confección de una batería de indicadores de empoderamiento y, finalmente, un Taller de Pedagogía Audiovisual que ha dado pie a la creación del webdoc Proyecto-HEBE.

Figura 1: Investigadores del Proyecto HEBE y jóvenes colaboradores del taller.

Captura.JPG

¿Cómo podemos empoderarnos? ¿Cómo conseguimos capacitarnos? ¿Cómo conseguimos adquirir y desarrollar competencias? ¿Cómo podemos crecer vitalmente? Éstas son algunas de las preguntas a las que el proyecto HEBE pretende dar respuesta para poder realizar procesos de empoderamiento entre los jóvenes.  A continuación se puede visualizar un pequeño corte del documental interactivo sobre el empoderamiento juvenil del taller de pedagogía audivisual citado en el párrafo anterior:

Un documental interactivo sobre empoderamiento juvenil

Más información en las páginas oficiales y plataformas sociales del Projecto HEBE:

http://webdoc.projectehebe.com/

http://projectehebe.com/ca/

https://twitter.com/proyectohebe

Joves en situació de risc

El maltractament a l’adolescència.

Segons Cano (2011, p.43) el maltractament a l’adolscència seria “qualsevol dany físic o psicològic no accidental, ocasionat pels seus pares o cuidadors, que succeeix com a resultat d’accions físiques, sexuals, o emocionals, per acció o per omissió, i que amenacen al seu desenvolupament òptim, tant físic com psicològic”.

El maltractament en l’adolescència també s’ha contextualitzat com el resultat dels intents per part dels tutors/progenitors d’adoctrinar als fills, utilitzant una disciplina violenta perquè pensen que és la única factible, i que per tant l’única que pot funcionar a l’hora d’educar a un jove (Crouch i Behl, 2001).

Observant el gran ventall de definicions i estudis que s’han dut a terme en relació al concepte, es pot afirmar que el maltractament en l’adolescènia és un concepte un tant ambigu doncs varia depenent de la societat en la qual ens trobem, així com la comunitat i la metodologia o pràctiques educatives empleades en cadascuna d’aquestes, tal i com afirma Cano (2011). Es troben contínues discussions i debats sobre els drets i els beneficis, en diverses societats, de fer us dels càstigs corporals. És per això que la línia entre el que es considera maltractament físic és interpretada de manera diferent arreu dels països (Kjellgren, Göran Svedin, i Nilsson, 2011).

Covell i Howe (2012) asseguren en les seves recerques, que algunes de les conseqüències que pot patir un adolescent i/o jove que ha estat maltractat són la violència interpersonal i/o l’abús de substàncies, entre d’altres.

En relació a aquest darrer problema, Anda et al (2006) van trobar una clara relació entre les persones que havien patit maltractaments en l’adolescència i l’abús de substàncies (alcohol, drogues il·lícites, nicotina) d’aquestes en l’edat adulta. Aquest fet s’explica, perquè com bé diuen els estudis, els primers factors d’estrès condueixen a una major activitat del locus coeruleus del cervell, fet que produeix una alliberació de noradrenalina. Les substàncies com l’heroïna i l’alcohol disminueixen l’activitat del locus coeruleus, mentre que la retirada d’aquestes substàncies provoquen l’efecte contrari. Els propis participants de l’estudi, adults que van patir maltractaments en la seva adolescència o joventut, afirmen que el consum de les drogues, disminueix l’estrès posttraumàtic.

Situacions de risc i de desemparament.

Es troben dues situacions: la situació de risc i la situació de desemparament. La llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (LDOIA), defineix situació de risc a aquella que “afecta al desenvolupament i al benestar del infant o adolescent per circumstàncies socials, personals o familiars, però que no és necessària efectuar la retirada del nucli familiar”, Aquesta llei, defineix desemparament com a “situació en què els infants o els adolescents els hi manquen els elements bàsics per al desenvolupament integral de la personalitat, sempre que per a llur protecció efectiva calgui aplicar una mesura que impliqui la separació del nucli familiar”.

La clara diferència entre els conceptes explicats anteriorment, recau en la gravetat de la situació en la que es troba l’adolescent i la necessitat de ser protegit fora de la família. La situació de risc és valorada com a menys greu que la situació de desemparament.

Finalment, aquí us deixo un enllaç el qual parla sobre la relació entre els joves i els riscos. Ho trobo interessant per tal que es vegi clarament la diferència entre joves en situació de risc i la relació entre aquests i el risc!

 

Referències bibliogràfiques

            Anda, R.F., Felitti, V.J., Bremner, D., Walker, J.D., Whitfield, C., et al (2006). The enduring effects of abuse and related adverse experiences in childhood. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 256, 174-186.

            Cano, S. (2011). Currículum educativo de los Centros Públicos de Protección de Menores en Andalucía: Análisis de contenido axiológico (Tesis doctoral inédito). Universidad de Granada, 2011, 43.

Covell, K., Howe, R. (2006). Psychological maltreatment and children’s right to health. Canada: Cape Breton University Children’s Rights Centre.

            Crouch i Behl. (2001). Relationships among parental beliefs in corporal punishment, reported stress, and physical child abuse potential. Child abuse and neglect, 25, 413-419.

            Ley 14/2010, del 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia. BOE, de 18 de junio de 2010, núm 156, pp. 56372 a 56433.

            Kjellgren, C., Göran Svedin, C i Nilsson, D. (2013). Child Physical Abuse- Experiences of Combined Treatment for Children and their Parents: A Pilot Study. Child Care in Practice, 19:3, 275-290 .

JÓVENES Y RIESGOS, ¿UNAS RELACIONES INELUDIBLES? 

Jóvenes, deporte y espacio público. Que papel juega la administración local?

Si nos centramos en la práctica deportiva (no federada), a nivel local y en espacios públicos, no podemos olvidar el papel adoptado por parte del equipo político del municipio. El peso que pueda tener la “cartera” (normalmente Cultura, Tiempo libre, etc.) dónde este equipo sitúe a la juventud y los deportes, será una de las bazas determinantes para su protagonismo.

Con esto no queremos insinuar, al menos en un sentido generalizado, que des de las diferentes instituciones municipales no se haya trabajado bien en algunos aspectos. Puesto que en lo referente a la construcción de zonas y equipamientos, sobre todo en los años 80, con el inicio de la democracia y el estado del bienestar, fue más que correcto; llevándose a cabo una especie de “municipalización” del deporte. No cabe olvidar, sobretodo en Cataluña y de forma más concreta en Barcelona, toda la serie de equipamientos que se construyeron o renovaron esperando a los Juegos Olímpicos del año 1992. Este proceso no sólo se llevo a cabo en la capital, si no que hubo subvenciones a disposición de las respectivas administraciones locales para la mejora o construcción de equipamientos deportivos.

Sin embargo, hoy en día, transcurridos más de 20 años,  muchos de esos equipamientos e instalaciones se encuentran en des-uso, en mal estado o simplemente ese espacio está cumpliendo con otra función distinta a su función natural. Este último aspecto, podría ser el único que no fuera negativo, puesto que el espacio en concreto puede estar albergando cualquier tipo de actividad asociativa relacionada con la cultura, el municipio etc. En la parte negativa, claro está, encontraríamos tal espacio público frecuentado por “pandillas”, consumo de drogas, vertederos de residuos improvisados y todo este variado abanico de “usuarios”. La evolución y transformación que han sufrido este tipo de espacios públicos han dependido, en una gran parte, de la política municipal, de sus praxis en la gestión y quizá también del afán de riqueza extra de algunos de los componentes del equipo político local.

Muchas de las veces este tipo de políticas sociales, sobretodo las enfocadas alrededor de los jóvenes, no se han orientado de una forma deseable y han acabado perjudicando (aunque de forma sutil), como no, a los ciudadanos de clase baja, los colectivos inmigrantes etc. Desplazándolos hacia la periferia de la ciudad, teniéndolos controlados y “fuera” del radio central del municipio.  Por otro lado, también ha existido un cierto afán de lucro por parte de bastantes políticos, apostando por la empresa privada en el sector deportivo municipal a través de dudosos contratos, concursos o convenios. Cediendo muchos de estos espacios mediante opacas negociaciones (por llamarlo respetuosamente), donde los futuros equipamientos estarán solamente al alcance de las clases sociales más favorecidas.

Algunas de estas acciones , por desgracia tan cotidianas, tienen un impacto enorme en la configuración social de un municipio, sobre todo en lo referido a igualdad de oportunidades entre sus habitantes. Todas y cada una de las acciones emprendidas por parte del ayuntamiento de turno tienen unas consecuencias a nivel local, consecuencias que no hacen más que perpetuar la desigualdad social entre los jóvenes del municipio. Algo que, muchas veces, parece no importar en absoluto a la administración local. Hay que tener en cuenta el gran valor que para los jóvenes tiene el espacio público, sobretodo para los que proceden de familias con rentas bajas. Donde ante la imposibilidad de acceder a la mayoría de club deportivos locales, debido a sus altas cuotas, el espacio público se transforma en el único lugar para llevar a cabo la práctica del deporte fuera del horario escolar. Y no sólo se transforman en un lugar de práctica deportiva, si no que estos espacios se transforman en verdaderos lugares de socialización e identificación para estos jóvenes.

Des de los ayuntamientos locales debería trabajarse con la importancia que merece este tema, acondicionando todos estos espacios, pero no únicamente esto. Se debería también de fomentar el acceso de los jóvenes de familias más desfavorecidas a todos y cada uno de los equipamientos deportivos del municipio, a través de ayudas en las cuotas, etc. De esta forma, al menos estaríamos dando una verdadera oportunidad de integración a estos jóvenes, ofreciéndoles todas las opciones que tienen dentro de su contexto local. No se trata tanto de mejorar todos estos espacios (que si), si no de ofrecer las herramientas necesarias para que el propio joven pueda integrarse debidamente e identificar-se con su comunidad.

JÓVENES Y RIESGOS, ¿UNAS RELACIONES INELUDIBLES?

Bibliografia obligatòria per als que treballem amb i per als i les joves

Sin título

 

L’entrada d’avui és la presentació d’un llibre que, per les persones que treballem amb la realitat juvenil, ens pot ser especialment útil i interessant. Es tracta d’una recopilació d’articles científics de varis autors, referents a diferents camps d’investigació i des dels quals abordar el treball amb joves tenint en compte el factor del risc: el mercat laboral, els processos d’emancipació, la salut i el benestar (tant físic com psicològic) i, dins d’aquest, la qüestió dels consums i usos de les drogues, la convivència en sentit ampli, la inclusió de la perspectiva de gènere, l’espai públic i l’espai d’oci, els agents socialitzadors com la família i l’escola, etc.

Aquesta aproximació a la relació de joves-risc des de diversos àmbits, permet al lector una panoràmica contextual més àmplia, veure quines són les diferències i les similituds, les variables i les constants, que teixeixen aquest nexe en cadascuna de les esferes (salut, oci, emancipació…). A mesura que avança la lectura, veiem doncs com, quan analitzem de forma més transversal aquestes correlacions, ens adonem que els riscos estan estretament lligats, no tant amb els joves, sinó amb molts d’altres factors estructurals.

Aquesta qüestió fa que, en primer lloc, ens plantegem si: és just que cataloguem als joves com a problemàtics o com a col·lectiu principal en relació a les anomenades popularment conductes de risc? És a dir, cal que ubiquem al jove com el centre de la problemàtica? O potser hauríem de traslladar el punt de vista cap a l’altra banda: la del context i les polítiques?

En aquest sentit, el llibre ens dona moltes pistes de quines són les característiques de l’entorn (més i menys proper) en les que es mouen els joves i prenem consciència de quant complicades són algunes circumstàncies i situacions en les que estan immersos. Hem de defugir, per tant, de la culpabilització constant dels joves i de fer-los responsables de tot el que els passa (quan la responsabilitat recau única i exclusivament en ells i elles).

Tal i com s’explicita en un dels capítols: “esta falta de rigor acaba traduciéndose en una exageración de las conductas juveniles para seguir identificándolas con el riesgo, alimentando así aquellos discursos del miedo más generales que vehiculan los medios para, a su vez, seguir justificando ciertas políticas e Instituciones (Comas, 2005; Romaní, 2007:29).”

Cal que prenguem consciència d’on ens movem i quines són les regles del joc, ja que, com a tècnics, aquesta informació i saber ens donarà més eines i marge de maniobra per actuar en pro de la joventut i de les necessitats reals d’aquesta, les seves inquietuds, interessos.. A més a més, aquesta obra és un clar exemple de com el coneixement s’interrelaciona des de diferents camps i disciplines, es complementa i es contrasta, per arribar en més profunditat a qüestions que, d’una altra forma seria impossible.

Per últim, remarcar que pren especial rellevància en aquest llibre el seu format, és a dir, l’aglutinament de diferents textos acadèmics en base a força autors, ja que en podem deduir la idea de la importància del treball en xarxa. Comptar amb diferents professionals, entitats i òrgans de referència que tinguin un discurs semblant al propi serà vital per generar coneixement i reconeixement dels subjectes i de la professió des d’altres posicions a les pròpiament dominants o populars.

Espero que us hagi animat a la seva lectura!  🙂

 

Romaní, O. (coord.); Planas, A., Feixa, C., Trilla, J., R.Saura, J., Casal, J.,  Figueras, M. i Soler, P. (eds.) (2011): Jóvenes y riesgos, ¿unas relaciones ineludibles? Ed.Bellaterra

Para salir del lío

Breve reflexión sobre la importancia de las políticas públicas para la juventud

En este tiempo y lugar, de brexits y plebicitos donde gana el no a la inclusión social y a la paz, de presidentes elegidos por tres millones de votos menos (votos adultos, votos casi todos viejos), se hace preciso, más que nunca, preguntarse por la necesidad de gobernar con políticas públicas para la juventud.

Cómo no tener dudas al respecto si la juventud parece ese mal necesario porque el que todos tenemos que pasar. Los indígenas y los negros se enfrentan toda su vida a la clase hegemónica, porque su condición subalterna nunca cambia, lo que significa que cada individuo tiene un promedio de setenta años de “lucha” por delante. Por el contrario, los jóvenes solo transitan por la subalternidad, luego pasan a mejor vida, su lucha tiene un tiempo definido y preciso para llevarse a cabo.

Para la muestra un botón. Mientras preparaba este texto, la revista Semana, una de las más importantes de Colombia, publicaba un artículo titulado: Así son los Peter Pan del siglo XXI que en su párrafo de introducción habla de Sebastián en estos términos: “Este joven forma parte de los Peter Pan del siglo XXI, Millennials, nacidos entre 1980 y 1999, que se demoran en abandonar la casa materna y no quieren valerse por sí mismos, sino depender de sus padres. Viven en un limbo entre la adolescencia y la adultez.” el autor o la autora, se cuida bien de hablar de “la casa materna” en lugar de la tradicional “casa paterna”, acaso porque se quiere curar en salud con el movimiento feminista, y es que si el artículo se tratara sobre mujeres víctimas de maltrato físico y comenzara diciendo que ellas no se separan de sus parejas porque les gusta que las golpeen, el debate hubiera sido mayúsculo –con justa razón– y con consecuencias para la revista que pasarían, como mínimo, por publicar una disculpa. En el caso de los jóvenes, se les puede acusar con total impunidad no solo de ser los responsables únicos de las condiciones estructurales que retrasan su proceso de emancipación, sino también de “querer” estar en estas condiciones. La lucha, por ahora, es individual, con decenas de comentarios en la publicación de Facebook de la revista donde cada joven cuenta su historia personal para defenderse.

Este es solo un ejemplo de cómo se lleva a cabo el proceso de estigmatización de los jóvenes, donde se puede observar claramente cómo desde los medios se promueve el consenso moral del que habla Domingo Comas y que permite imponer la idea de derechos restringidos para los sujetos jóvenes. A través de la circulación de este tipo de contenidos, supuestamente asentados en estudios y que difunden la voz de “los expertos”, se logra que la opinión pública termine concediendo que a los jóvenes se los despoje de la ciudadanía activa, porque aún no están listos –no quieren estar listos– para el compromiso social que se requiere (Comas, 2011). De tal manera que esa “especie de limbo” en que se encuentran los jóvenes por gusto propio –según los sicólogos a los que acude el periodista del artículo– es más bien el resultado de un círculo vicioso al que el sistema arroja los jóvenes: limita su participación plena en la sociedad con el argumento de que no tienen las capacidades para hacerlo, imposibilitando así la adquisición de las habilidades –y la estructura– necesarias para ser precisamente capaces.

A los sujetos jóvenes se les niega la condición de categoría social, porque de lo contrario, el sistema tendría que admitir, por evidente, la subalternidad de esta categoría, y los adultos no tendrían más opción que asumir su condición de categoría social dominante. Las políticas públicas de juventud son la manera en que el Estado asume la existencia de esta categoría social y legisla para garantizar los derechos de esta población. En una entrevista reciente la afrodescendiente Paula Moreno, exministra de cultura de Colombia, decía a favor de la legislación especial para los afrocolombianos: Esperar que una sociedad solamente por conciencia abra los espacios es muy complejo, porque, a veces, uno no puede dejar la inclusión a la conciencia y esperar que el otro lo haga simplemente por buena voluntad. Se necesita abrir espacios que brinden oportunidades en condiciones de igualdad. La igualdad de oportunidades no se da por ósmosis”. Pues eso.

Bibliografía:

Comas, D. (2011). “¿Por qué son necesarias las políticas de juventud?”, en Revista de Estudios de Juventud , 94, 11-27.